About: tetsu

Nickname: tetsu
Name: Tetsuharu Yatsu